Deelnamereglement

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit deelnamereglement is van toepassing op alle quizzen die worden gespeeld via de website www.tijdvoorcashen.nl van Tijd voor Cashen BV (hierna te noemen: TvC) en personen die deelnemen aan één of meer door de TvC aangeboden quizzen (hierna te noemen: deelnemers).

Medwerkers en familieleden van Tijd voor Cashen zijn uitgesloten van deelname. Er is notarieel toezicht en de site heeft het Thuiswinkel Waarborg, omdat het geen kansspel is en zich houden aan wettelijke normen voor Tijd voor Cashen vanzelfsprekend zijn.

 

Artikel 2 Quizzen, speelbedragen en prijzen.

In de volgende rubrieken worden quizzen gespeeld:

1.  Actualiteit                            7.   IQ.

2.  Muziek.                               8.  Cultuur/Religie.

3.  Sport.                                  9.  Landen/Steden.

4.  Politiek.                              10.  Film en TV.

5.  Historie.                             11. Beroemdheden.

6. Economie en Bedrijf            12. Klimaat

 

Om de volgende prijzen kan worden gespeeld en hierbij gelden de volgende (speelbedragen):

1.            50 euro (5 euro)                              11.          5.000 euro (50 euro)

2.            100 euro (10 euro)                          12.          10.000 euro (50 euro)

3.            250 euro (15 euro)                          13.          15.000 euro (50 euro)

4.            300 euro (10 euro)                          14.          25.000 euro  (100 euro)

5.            400 euro (15 euro)                          15.          50.000 euro (100 euro)

6.            500 euro (20 euro)                          16.          80.000 euro (100 euro)

7.            750 euro (17 euro)                          17.          100.000 euro (100 euro)

8.            1.000 euro (30 euro)`                      18.          150.000 euro (100 euro)

9.            1.500 euro (30 euro)                       19.          250.000 euro (100 euro)

10.          2.500 euro (40 euro)                       20.          500.000 euro (100 euro)

 

Overige algemene bepalingen

 

Artikel 3 Minimum leeftijd

3.1 Als deelnemers aan de door de TvC georganiseerde quizzen worden niet toegelaten personen die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.

3.2 Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de door de TvC georganiseerde quizzen heeft deelgenomen, worden gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

3.3 De TvC neemt passende maatregelen om deelname door minderjarigen tegen te gaan.

 

Artikel 4 Prijs deelnamebewijs/ speelcode quizzen

4.1 De prijs van een deelnamebewijs/ speelcode van een door de TvC georganiseerde quiz bedraagt ten minste twee euro (€ 5,00) en ten hoogste twaalfhonderdvijftig euro (€ 150,00).

4.2  De prijs van een deelnamebewijs/speelcode wordt tijdig voor de verkoopperiode via de website bekend gemaakt en staat, als daarvan sprake is, op het deelnamebewijs vermeld.

4.3  De prijzen zijn nettoprijzen, want de kansspelbelasting is reeds ingehouden door TvC.

 

Artikel 5 Restitutie

5.1 Er kan slechts restitutie van de inleg, onder inhouding van 5% ontkoppelkosten, plaatsvinden indien de schriftelijke aanvraag van de deelnemer ( per mail) hiertoe is gedaan, uiterlijk 4 uur voor  

      het spelen van de quiz.

5.2 Als het minimumaantal deelnemers per quiz niet wordt behaald, wordt de quiz geannuleerd en ontvangen de deelnemers, die zich wel hebben aangemeld, hun betaling retour.

5.3 Herroepingsrecht:

Zie Artikel 1014 Algemene Voorwaarden: Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

10.14 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  

Artikel 6 Juiste antwoorden

6.1 Het juiste antwoord moet qua spelling volledig kloppen.

6.2 De inzender met het juiste antwoord dat het eerst is ingezonden, is de winnaar. Er wordt op het niveau van seconden geregistreerd.

6.3 Deelnemers kunnen te allen tijde de deelnamegegevens (overzicht van deelnameresultaten) van een quiz per mail opvragen.

 

Artikel 7 Het aanwijzen van de winnaars per quiz

7.1 Het aanwijzen van de winnaar geschiedt binnen 1 uur na beëindiging van de quiz.

7.2 Het aanwijzen van de winnaars en het uitbetalen van de geldprijzen staat onder toezicht van een notaris. De notaris constateert telkens bij proces-verbaal het verloop van de aanwijzing en de  

      uitbetaling. Het proces-verbaal bevat de vragen, de antwoorden, de winnende tijden en de winnaars en de datum van uitbetaling van de prijzen.

 

Artikel 8 Bekendmaking van de winnaars

8.1 TvC maakt de winnaars van elke quiz binnen een uur na de quiz bekend op het voor het product van toepassing zijnde website, te weten www.tijdvoorcashen.nl

8.2 Indien de deelnemer dit wenst, stelt de TvC  kosteloos een afschrift van het door de notaris opgestelde proces-verbaal ter beschikking aan de deelnemer door het via de mail toe te zenden.

 

Artikel 9 Basis voor de uitbetaling

9.1 Elke uitbetaling vindt uitsluitend plaats op basis van de gegevens zoals vastgelegd in het door de notaris opgestelde/op te stellen proces-verbaal.

9.2 Aan gepubliceerde van het proces-verbaal afwijkende uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 10 Wijze van uitbetaling van een prijs

10.1 De uitbetaling van geldprijzen vindt  binnen 10 werkdagen onder inhouding van te betalen belasting plaats.

10.2 Gewonnen bedragen zoals bedoeld in artikel 6 worden uitbetaald door overschrijving van het bedrag op de bankrekening van de winnaar.

10.3 Er kunnen geen uitbetalingen plaatsvinden op naam en rekeningnummer van een ander dan de winnaar van de quiz. Indien een winnaar niettemin gebruik maakt van een tussenpersoon doet

        de winnaar dat op eigen risico.

 

Artikel 11 Weigeren van de uitbetaling van de prijs

11.1 TvC is gerechtigd de uitbetaling van een prijs op te schorten indien de TvC gerechtvaardigde twijfels heeft over het recht van de aanbieder van het deelnamebewijs over het deelnamebewijs

          en/of de prijs te beschikken. De TvC behoudt dit recht in ieder geval gedurende een (gerechtelijk) onderzoek naar de gegrondheid van die twijfels.

11.2 TvC is gerechtigd de uitbetaling van een prijs te weigeren indien uit onderzoek is gebleken dat een derde recht heeft op het deelnamebewijs en/of de prijs.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit deelnamereglement is van toepassing op alle quizzen die worden gespeeld via de website www.tijdvoorcashen.nl van Tijd voor Cashen BV (hierna te noemen: TvC) en personen die deelnemen aan één of meer door de TvC aangeboden quizzen (hierna te noemen: deelnemers).

Medwerkers en familieleden van Tijd voor Cashen zijn uitgesloten van deelname. Er is notarieel toezicht en de site heeft het Thuiswinkel Waarborg, omdat het geen kansspel is en zich houden aan wettelijke normen voor Tijd voor Cashen vanzelfsprekend zijn.

 

Artikel 2 Quizzen, speelbedragen en prijzen.

In de volgende rubrieken worden quizzen gespeeld:

1.  Actualiteit                            7.   IQ.

2.  Muziek.                               8.  Cultuur/Religie.

3.  Sport.                                  9.  Landen/Steden.

4.  Politiek.                              10.  Film en TV.

5.  Historie.                             11. Beroemdheden.

6. Economie en Bedrijf

 

Om de volgende prijzen kan worden gespeeld en hierbij gelden de volgende (speelbedragen):

1.            50 euro (2 euro)                              11.          5.000 euro (50 euro)

2.            100 euro (5 euro)                            12.          10.000 euro (75 euro)

3.            250 euro (8 euro)                            13.          15.000 euro (100 euro)

4.            300 euro (10 euro)                          14.          25.000 euro  (150 euro)

5.            400 euro (15 euro)                          15.          40.000 euro (220 euro)

6.            500 euro (16 euro)                          16.          60.000 euro (330 euro)

7.            750 euro (17 euro)                          17.          80.000 euro (440 euro)

8.            1.000 euro (20 euro)`                      18.          100.000 euro (550 euro)

9.            1.500 euro (30 euro)                       19.          150.000 euro (800 euro)

10.          2.500 euro (40 euro)                       20.          250.000 euro (1.300 euro)

 

Overige algemene bepalingen

 

Artikel 3 Minimum leeftijd

3.1 Als deelnemers aan de door de TvC georganiseerde quizzen worden niet toegelaten personen die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.

3.2 Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de door de TvC georganiseerde quizzen heeft deelgenomen, worden gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

3.3 De TvC neemt passende maatregelen om deelname door minderjarigen tegen te gaan.

 

Artikel 4 Prijs deelnamebewijs/ speelcode quizzen

4.1 De prijs van een deelnamebewijs/ speelcode van een door de TvC georganiseerde quiz bedraagt ten minste twee euro (€ 2,00) en ten hoogste twaalfhonderdvijftig euro (€ 1250,00).

4.2  De prijs van een deelnamebewijs/speelcode wordt tijdig voor de verkoopperiode via de website bekend gemaakt en staat, als daarvan sprake is, op het deelnamebewijs vermeld.

4.3  De prijzen zijn nettoprijzen, want de kansspelbelasting is reeds ingehouden door TvC.

 

Artikel 5 Restitutie

5.1 Er kan slechts restitutie van de inleg, onder inhouding van 5% ontkoppelkosten, plaatsvinden indien de schriftelijke aanvraag van de deelnemer ( per mail) hiertoe is gedaan, uiterlijk 4 uur voor  

      het spelen van de quiz.

5.2 Als het minimumaantal deelnemers per quiz niet wordt behaald, wordt de quiz geannuleerd en ontvangen de deelnemers, die zich wel hebben aangemeld, hun betaling retour.

5.3 Herroepingsrecht:

Zie Artikel 1014 Algemene Voorwaarden: Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

10.14 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  

Artikel 6 Juiste antwoorden

6.1 Het juiste antwoord moet qua spelling volledig kloppen.

6.2 De inzender met het juiste antwoord dat het eerst is ingezonden, is de winnaar. Er wordt op het niveau van seconden geregistreerd.

6.3 Deelnemers kunnen te allen tijde de deelnamegegevens (overzicht van deelnameresultaten) van een quiz per mail opvragen.

 

Artikel 7 Het aanwijzen van de winnaars per quiz

7.1 Het aanwijzen van de winnaar geschiedt binnen 1 uur na beëindiging van de quiz.

7.2 Het aanwijzen van de winnaars en het uitbetalen van de geldprijzen staat onder toezicht van een notaris. De notaris constateert telkens bij proces-verbaal het verloop van de aanwijzing en de  

      uitbetaling. Het proces-verbaal bevat de vragen, de antwoorden, de winnende tijden en de winnaars en de datum van uitbetaling van de prijzen.

 

Artikel 8 Bekendmaking van de winnaars

8.1 TvC maakt de winnaars van elke quiz binnen een uur na de quiz bekend op het voor het product van toepassing zijnde website, te weten www.tijdvoorcashen.nl

8.2 Indien de deelnemer dit wenst, stelt de TvC  kosteloos een afschrift van het door de notaris opgestelde proces-verbaal ter beschikking aan de deelnemer door het via de mail toe te zenden.

 

Artikel 9 Basis voor de uitbetaling

9.1 Elke uitbetaling vindt uitsluitend plaats op basis van de gegevens zoals vastgelegd in het door de notaris opgestelde/op te stellen proces-verbaal.

9.2 Aan gepubliceerde van het proces-verbaal afwijkende uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 10 Wijze van uitbetaling van een prijs

10.1 De uitbetaling van geldprijzen vindt  binnen 10 werkdagen onder inhouding van te betalen belasting plaats.

10.2 Gewonnen bedragen zoals bedoeld in artikel 6 worden uitbetaald door overschrijving van het bedrag op de bankrekening van de winnaar.

10.3 Er kunnen geen uitbetalingen plaatsvinden op naam en rekeningnummer van een ander dan de winnaar van de quiz. Indien een winnaar niettemin gebruik maakt van een tussenpersoon doet

        de winnaar dat op eigen risico.

 

Artikel 11 Weigeren van de uitbetaling van de prijs

11.1 TvC is gerechtigd de uitbetaling van een prijs op te schorten indien de TvC gerechtvaardigde twijfels heeft over het recht van de aanbieder van het deelnamebewijs over het deelnamebewijs

          en/of de prijs te beschikken. De TvC behoudt dit recht in ieder geval gedurende een (gerechtelijk) onderzoek naar de gegrondheid van die twijfels.

11.2 TvC is gerechtigd de uitbetaling van een prijs te weigeren indien uit onderzoek is gebleken dat een derde recht heeft op het deelnamebewijs en/of de prijs.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit deelnamereglement is van toepassing op alle quizzen die worden gespeeld via de website www.tijdvoorcashen.nl van Tijd voor Cashen BV (hierna te noemen: TvC) en personen die deelnemen aan één of meer door de TvC aangeboden quizzen (hierna te noemen: deelnemers).

Medwerkers en familieleden van Tijd voor Cashen zijn uitgesloten van deelname. Er is notarieel toezicht en de site heeft het Thuiswinkel Waarborg, omdat het geen kansspel is en zich houden aan wettelijke normen voor Tijd voor Cashen vanzelfsprekend zijn.

 

Artikel 2 Quizzen, speelbedragen en prijzen.

In de volgende rubrieken worden quizzen gespeeld:

1.  Actualiteit                            7.   IQ.

2.  Muziek.                               8.  Cultuur/Religie.

3.  Sport.                                  9.  Landen/Steden.

4.  Politiek.                              10.  Film en TV.

5.  Historie.                             11. Beroemdheden.

6. Economie en Bedrijf

 

Om de volgende prijzen kan worden gespeeld en hierbij gelden de volgende (speelbedragen):

1.            50 euro (2 euro)                              11.          5.000 euro (50 euro)

2.            100 euro (5 euro)                            12.          10.000 euro (75 euro)

3.            250 euro (8 euro)                            13.          15.000 euro (100 euro)

4.            300 euro (10 euro)                          14.          25.000 euro  (150 euro)

5.            400 euro (15 euro)                          15.          40.000 euro (220 euro)

6.            500 euro (16 euro)                          16.          60.000 euro (330 euro)

7.            750 euro (17 euro)                          17.          80.000 euro (440 euro)

8.            1.000 euro (20 euro)`                      18.          100.000 euro (550 euro)

9.            1.500 euro (30 euro)                       19.          150.000 euro (800 euro)

10.          2.500 euro (40 euro)                       20.          250.000 euro (1.300 euro)

 

Overige algemene bepalingen

 

Artikel 3 Minimum leeftijd

3.1 Als deelnemers aan de door de TvC georganiseerde quizzen worden niet toegelaten personen die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.

3.2 Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de door de TvC georganiseerde quizzen heeft deelgenomen, worden gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

3.3 De TvC neemt passende maatregelen om deelname door minderjarigen tegen te gaan.

 

Artikel 4 Prijs deelnamebewijs/ speelcode quizzen

4.1 De prijs van een deelnamebewijs/ speelcode van een door de TvC georganiseerde quiz bedraagt ten minste twee euro (€ 2,00) en ten hoogste twaalfhonderdvijftig euro (€ 1250,00).

4.2  De prijs van een deelnamebewijs/speelcode wordt tijdig voor de verkoopperiode via de website bekend gemaakt en staat, als daarvan sprake is, op het deelnamebewijs vermeld.

4.3  De prijzen zijn nettoprijzen, want de kansspelbelasting is reeds ingehouden door TvC.

 

Artikel 5 Restitutie

5.1 Er kan slechts restitutie van de inleg, onder inhouding van 5% ontkoppelkosten, plaatsvinden indien de schriftelijke aanvraag van de deelnemer ( per mail) hiertoe is gedaan, uiterlijk 4 uur voor  

      het spelen van de quiz.

5.2 Als het minimumaantal deelnemers per quiz niet wordt behaald, wordt de quiz geannuleerd en ontvangen de deelnemers, die zich wel hebben aangemeld, hun betaling retour.

5.3 Herroepingsrecht:

Zie Artikel 1014 Algemene Voorwaarden: Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

10.14 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  

Artikel 6 Juiste antwoorden

6.1 Het juiste antwoord moet qua spelling volledig kloppen.

6.2 De inzender met het juiste antwoord dat het eerst is ingezonden, is de winnaar. Er wordt op het niveau van seconden geregistreerd.

6.3 Deelnemers kunnen te allen tijde de deelnamegegevens (overzicht van deelnameresultaten) van een quiz per mail opvragen.

 

Artikel 7 Het aanwijzen van de winnaars per quiz

7.1 Het aanwijzen van de winnaar geschiedt binnen 1 uur na beëindiging van de quiz.

7.2 Het aanwijzen van de winnaars en het uitbetalen van de geldprijzen staat onder toezicht van een notaris. De notaris constateert telkens bij proces-verbaal het verloop van de aanwijzing en de  

      uitbetaling. Het proces-verbaal bevat de vragen, de antwoorden, de winnende tijden en de winnaars en de datum van uitbetaling van de prijzen.

 

Artikel 8 Bekendmaking van de winnaars

8.1 TvC maakt de winnaars van elke quiz binnen een uur na de quiz bekend op het voor het product van toepassing zijnde website, te weten www.tijdvoorcashen.nl

8.2 Indien de deelnemer dit wenst, stelt de TvC  kosteloos een afschrift van het door de notaris opgestelde proces-verbaal ter beschikking aan de deelnemer door het via de mail toe te zenden.

 

Artikel 9 Basis voor de uitbetaling

9.1 Elke uitbetaling vindt uitsluitend plaats op basis van de gegevens zoals vastgelegd in het door de notaris opgestelde/op te stellen proces-verbaal.

9.2 Aan gepubliceerde van het proces-verbaal afwijkende uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 10 Wijze van uitbetaling van een prijs

10.1 De uitbetaling van geldprijzen vindt  binnen 10 werkdagen onder inhouding van te betalen belasting plaats.

10.2 Gewonnen bedragen zoals bedoeld in artikel 6 worden uitbetaald door overschrijving van het bedrag op de bankrekening van de winnaar.

10.3 Er kunnen geen uitbetalingen plaatsvinden op naam en rekeningnummer van een ander dan de winnaar van de quiz. Indien een winnaar niettemin gebruik maakt van een tussenpersoon doet

        de winnaar dat op eigen risico.

 

Artikel 11 Weigeren van de uitbetaling van de prijs

11.1 TvC is gerechtigd de uitbetaling van een prijs op te schorten indien de TvC gerechtvaardigde twijfels heeft over het recht van de aanbieder van het deelnamebewijs over het deelnamebewijs

          en/of de prijs te beschikken. De TvC behoudt dit recht in ieder geval gedurende een (gerechtelijk) onderzoek naar de gegrondheid van die twijfels.

11.2 TvC is gerechtigd de uitbetaling van een prijs te weigeren indien uit onderzoek is gebleken dat een derde recht heeft op het deelnamebewijs en/of de prijs.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit deelnamereglement is van toepassing op alle quizzen die worden gespeeld via de website www.tijdvoorcashen.nl van Tijd voor Cashen BV (hierna te noemen: TvC) en personen die deelnemen aan één of meer door de TvC aangeboden quizzen (hierna te noemen: deelnemers).

Medwerkers en familieleden van Tijd voor Cashen zijn uitgesloten van deelname. Er is notarieel toezicht en de site heeft het Thuiswinkel Waarborg, omdat het geen kansspel is en zich houden aan wettelijke normen voor Tijd voor Cashen vanzelfsprekend zijn.

 

Artikel 2 Quizzen, speelbedragen en prijzen.

In de volgende rubrieken worden quizzen gespeeld:

1.  Actualiteit                            7.   IQ.

2.  Muziek.                               8.  Cultuur/Religie.

3.  Sport.                                  9.  Landen/Steden.

4.  Politiek.                              10.  Film en TV.

5.  Historie.                             11. Beroemdheden.

6. Economie en Bedrijf

 

Om de volgende prijzen kan worden gespeeld en hierbij gelden de volgende (speelbedragen):

1.            50 euro (2 euro)                              11.          5.000 euro (50 euro)

2.            100 euro (5 euro)                            12.          10.000 euro (75 euro)

3.            250 euro (8 euro)                            13.          15.000 euro (100 euro)

4.            300 euro (10 euro)                          14.          25.000 euro  (150 euro)

5.            400 euro (15 euro)                          15.          40.000 euro (220 euro)

6.            500 euro (16 euro)                          16.          60.000 euro (330 euro)

7.            750 euro (17 euro)                          17.          80.000 euro (440 euro)

8.            1.000 euro (20 euro)`                      18.          100.000 euro (550 euro)

9.            1.500 euro (30 euro)                       19.          150.000 euro (800 euro)

10.          2.500 euro (40 euro)                       20.          250.000 euro (1.300 euro)

 

Overige algemene bepalingen

 

Artikel 3 Minimum leeftijd

3.1 Als deelnemers aan de door de TvC georganiseerde quizzen worden niet toegelaten personen die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.

3.2 Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de door de TvC georganiseerde quizzen heeft deelgenomen, worden gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

3.3 De TvC neemt passende maatregelen om deelname door minderjarigen tegen te gaan.

 

Artikel 4 Prijs deelnamebewijs/ speelcode quizzen

4.1 De prijs van een deelnamebewijs/ speelcode van een door de TvC georganiseerde quiz bedraagt ten minste twee euro (€ 2,00) en ten hoogste twaalfhonderdvijftig euro (€ 1250,00).

4.2  De prijs van een deelnamebewijs/speelcode wordt tijdig voor de verkoopperiode via de website bekend gemaakt en staat, als daarvan sprake is, op het deelnamebewijs vermeld.

4.3  De prijzen zijn nettoprijzen, want de kansspelbelasting is reeds ingehouden door TvC.

 

Artikel 5 Restitutie

5.1 Er kan slechts restitutie van de inleg, onder inhouding van 5% ontkoppelkosten, plaatsvinden indien de schriftelijke aanvraag van de deelnemer ( per mail) hiertoe is gedaan, uiterlijk 4 uur voor  

      het spelen van de quiz.

5.2 Als het minimumaantal deelnemers per quiz niet wordt behaald, wordt de quiz geannuleerd en ontvangen de deelnemers, die zich wel hebben aangemeld, hun betaling retour.

5.3 Herroepingsrecht:

Zie Artikel 1014 Algemene Voorwaarden: Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

10.14 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  

Artikel 6 Juiste antwoorden

6.1 Het juiste antwoord moet qua spelling volledig kloppen.

6.2 De inzender met het juiste antwoord dat het eerst is ingezonden, is de winnaar. Er wordt op het niveau van seconden geregistreerd.

6.3 Deelnemers kunnen te allen tijde de deelnamegegevens (overzicht van deelnameresultaten) van een quiz per mail opvragen.

 

Artikel 7 Het aanwijzen van de winnaars per quiz

7.1 Het aanwijzen van de winnaar geschiedt binnen 1 uur na beëindiging van de quiz.

7.2 Het aanwijzen van de winnaars en het uitbetalen van de geldprijzen staat onder toezicht van een notaris. De notaris constateert telkens bij proces-verbaal het verloop van de aanwijzing en de  

      uitbetaling. Het proces-verbaal bevat de vragen, de antwoorden, de winnende tijden en de winnaars en de datum van uitbetaling van de prijzen.

 

Artikel 8 Bekendmaking van de winnaars

8.1 TvC maakt de winnaars van elke quiz binnen een uur na de quiz bekend op het voor het product van toepassing zijnde website, te weten www.tijdvoorcashen.nl

8.2 Indien de deelnemer dit wenst, stelt de TvC  kosteloos een afschrift van het door de notaris opgestelde proces-verbaal ter beschikking aan de deelnemer door het via de mail toe te zenden.

 

Artikel 9 Basis voor de uitbetaling

9.1 Elke uitbetaling vindt uitsluitend plaats op basis van de gegevens zoals vastgelegd in het door de notaris opgestelde/op te stellen proces-verbaal.

9.2 Aan gepubliceerde van het proces-verbaal afwijkende uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 10 Wijze van uitbetaling van een prijs

10.1 De uitbetaling van geldprijzen vindt  binnen 10 werkdagen onder inhouding van te betalen belasting plaats.

10.2 Gewonnen bedragen zoals bedoeld in artikel 6 worden uitbetaald door overschrijving van het bedrag op de bankrekening van de winnaar.

10.3 Er kunnen geen uitbetalingen plaatsvinden op naam en rekeningnummer van een ander dan de winnaar van de quiz. Indien een winnaar niettemin gebruik maakt van een tussenpersoon doet

        de winnaar dat op eigen risico.

 

Artikel 11 Weigeren van de uitbetaling van de prijs

11.1 TvC is gerechtigd de uitbetaling van een prijs op te schorten indien de TvC gerechtvaardigde twijfels heeft over het recht van de aanbieder van het deelnamebewijs over het deelnamebewijs

          en/of de prijs te beschikken. De TvC behoudt dit recht in ieder geval gedurende een (gerechtelijk) onderzoek naar de gegrondheid van die twijfels.

11.2 TvC is gerechtigd de uitbetaling van een prijs te weigeren indien uit onderzoek is gebleken dat een derde recht heeft op het deelnamebewijs en/of de prijs.